A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – IX. országos KEF konferencia – (összefoglaló)

A Magyar Köztársaság Kormánya 2000. július 4.-én egyhangúan, az Országgyűlés 2000 .december 5.-én nagy többséggel fogadta el a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” című dokumentumot.

 I. A Nemzeti Stratégia

A Magyar Köztársaság Kormánya 2000. július 4.-én egyhangúan, az Országgyűlés 2000 .december 5.-én nagy többséggel fogadta el a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” című dokumentumot. A program meghatározza az alapcélokat és értékeket, megfogalmazza a stratégiai fejlesztés fő irányait, eligazítást ad a színterek és szereplők számára a stratégiában foglaltak megvalósítására vonatkozóan. Egységes társadalmi konszenzus kialakítását szorgalmazza a kábítószer-probléma megközelítését és megfogalmazását illetően, aktivizálni kívánja az önkormányzatok, a döntéshozó szervek, a civil szervezetek és a helyi közösségek tagjait, valamint szolgálja az Európai Uniós csatlakozás és a nemzetközi együttműködés érdekeit.

A Nemzeti Stratégia kulcsszerepet szán a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak. Ezekben a bizottságokban a helyi állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és a terápia világának szereplői, valamint az ezeket szervezeti szinten összefogó ÁNTSZ-ek, a közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatás, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselői.
Ezek a bizottságok gyűjtik össze a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítják a közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit, egyben pedig a prevenciós, közösségfejlesztő és terápiás kapacitásokat is nyilvántartják. Biztosítják a helyi szolgáltatásokról szóló információk elérhetőségét a helyi közösség számára. Évenként tervet készítenek a helyi feladatokról – összhangban a Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel -, majd év végén beszámolót készítenek az elvégzett munkáról.

II. A Dél – Dunántúli régió

Hazánkban a kábítószer – probléma kezelőrendszere, Baranya megyében a legfejlettebb. Ebből következőleg, az ezzel foglalkozó szakemberek aránya is itt a legmagasabb. Már a Nemzeti Stratégia megjelenése előtt több program készült a probléma mérséklésére. Többek közt meg kell említenünk a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító – Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) modellszerepét: az integrált drogterápiás intézmény prevenciós központot, szenvedélybetegek nappali ellátóját, drogambulanciát, drogterápiás otthonokat és félutas házakat egyesít. Emellett a Közalapítvány különböző célcsoportokra szabott prevenciós és ártalomcsökkentő programokat is bonyolít.
Megfogalmazódott tehát egy olyan elképzelés, mely szerint a dél-dunántúli régióban megalakult, illetve megalakuló helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok „ernyőszervezeteként”, az intézményi háló, a szakember koordináció, az egyes intézményekben zajló programok összehangolására, a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott éves terv szakmai lebonyolítására célszerű létrehozni egy, a regionalitás szintjén megalakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.

III. A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – DREKEF

A Fórum kialakításához a jogi és szervezeti hátteret a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (később Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület biztosította. 2001-ben a DREE módosította az egyesület alapszabályát. A módosítások között szerepelt az új munkaszervezeti formák, fórumok létrehozása, nevezetesen a Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumé és a Regionális Egészségfejlesztési Fórumé.

Március 10-én a régió kábítószerüggyel foglalkozó szakemberei, civil szervezetei, önkormányzatai képviselőinek részvételével lezajlott a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előkészítő tanácskozása. Ezt követően – a DRET alapszabályával összhangban – elkészült a DREKEF szervezeti és működési rendjének tervezete, melynek elfogadásával formálisan 2002. április 3-án jött létre a Fórum, mely az elmúlt években a dél-dunántúli régióban – Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Bonyhád, Kaposvár, Siófok – megalakult KEF – eket és az ott helyet foglaló intézményeket tömöríti. Operatív testületéhez tartoznak a KEF – eket vezető városi koordinátorok és a regionális koordinátor. Az operatív teendőket a DREKEF – iroda látja el, amelynek az INDIT Közalapítvány – „FÜGE” Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ ad helyet.

A DREKEF fő célkitűzéseként a Baranya, Somogy és Tolna megyében működő, a drogprobléma kezelésében szerepet vállaló szociális, egészségügyi, oktatási, közigazgatási intézmények, valamint az ifjúságvédelemben érintett egyházi és civil szervezetek ernyőszervezetként való összefogásával, a helyi KEF – ek koordinációjával Regionális Drogstratégiát kíván kidolgozni és megvalósítani.

A dél-dunántúli régió számos szempontból mintarégióvá vált. Többek között az egészségügyet, a foglalkoztatás – politikát és a munkahelyi – fogalakozási rehabilitációt érintő innovációk, és a különböző megelőző – fejlesztő aktivitások is ebben a régióban fókuszálódtak. Kiemelkedő a Dél-Dunántúlon eddig megvalósult regionális programozási munka is. Elkészült a régió komplex fejlesztési programja, amelyhez kapcsolódóan önálló programok készítésére is sor került. A drogkérdéssel összefüggésbe lehet hozni a régió egészségügyi fejlesztési programját, a foglakoztatási stratégiát rögzítő koncepciót és a szociális programot is. E folyamatba illeszthető a DREKEF szakmai támogatása és koordinációja mellett kidolgozott regionális drogstratégia is. Tekintve, hogy a leghatékonyabb drogmegelőzést nem azok a programok szolgálják, amelyek közvetlenül hívják fel a figyelmet a droghasználat veszélyeire, vagy a mentálhigiéné keretében adnak át egészségfejlesztési ismereteket, hanem azok, amelyek a közösség életminőségének javulása irányába hatnak, a DREKEF együtt kíván működni az önkormányzatokkal, és a munkaerőpiac szereplőivel is.

A stratégia kimunkálásához, a DREKEF szervezeti rendszerének kiépítéséhez hasznos tapasztalatokkal szolgált az Egyesült Királyság Stratégiája és rendszermodellje, valamint az Oxfordi DAAT-tal és annak intézményeivel való munkakapcsolatunk.

A következőkben a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódó területeken – közösség, együttműködés, megelőzés, kezelés, ellátás, kínálatcsökkentés –, a régióban működő intézmények, programok, szolgáltatások, stb. helyzetét, azok működését, eredményeit összegezzük. A fejlesztés aktuális feladatait a DREKEF 2006 – 2007 re megfogalmazott Cselekvési Tervében foglaljuk össze.

IV. Helyzetkép – röviden

1. Közösség, együttműködés

A régióban működő Fórumokról összességében elmondható, hogy működésük feltételei megteremtődtek, az elmúlt években munkaformáik rögzültek, begyakorlottá váltak. A prevenció, a terápia-rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szakemberei megfelelően képviseltek, jól reprezentálják a helyi intézményi hálót. A droghasználókkal és/vagy az ilyen téren veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer felmérése, értékelése megtörtént, és hozzáférhető – a helyi Stratégiák jelentős része elkészült. Rendszeres rádiós és televíziós programokkal, valamint a sajtó útján próbálunk szemléletet formálni, információkat adni.

2. Megelőzés

A régió „prevenciós térképére” tekintve megállapíthatjuk, hogy mindenütt működnek egészségfejlesztő, drogprevenciót tartalmazó programok mindazokon a színtereken, ahol a fiatalok felnőnek, s amelyeket a Nemzeti Stratégia megjelöl (család, iskola, munkahely, szabadidő, egyházak, média, a gyermekvédelem intézményrendszere, kockázati csoportok, rendőrségi bűnmegelőzés, prevenció), ám ezek elterjedtsége, gyakorisága igen változatos képet mutat. Leggyakrabban az iskolai térhez köthető szolgáltatásokat találunk; tervezett, tematikus programokat, kortárs – programokat, egézségnapokat, stb. Működnek drogmentes szórakozási és szabadidő eltöltési lehetőségek (szórakozást és egyben segítést is lehetővé tévő int., éjszakai sport, csellengőkkel foglalkozás, szabadidős programok), de ezek elterjedtsége és fenntarthatóságuk nem elégséges, bizonytalan. Létrejöttek célcsoport specifikus információs kiadványok, s jelentős a médiaszereplések száma is.

3. Kezelés – ellátás

A régió ellátottsága e területen jelentősen nem változott. A segítő kapcsolatban (a kapcsolatfelvételtől a kezelésen át a reszocializációig) résztvevő droghasználók aránya ugyan növekedett, de az emelkedés elsősorban az elterelést igénybevevők létszámának növekedéséből ered. A spektrum kapacitása nem nőtt, de a kiléptetést célzó intézmények, programok (félutas ház, védett munkahely) száma, s az abban helyet kapó, feladatot végzők száma bővült. Az ellátások kliensigényeknek megfelelő differenciáltsága – az adott állapot súlyosságának és típusának leginkább megfelelően – bővült.

4. Kínálatcsökkentés

A régióban, a déli határforgalom, az illegális kábítószerek beáramlása jelentős, ezért rendkívül fontos a Határőrség, a Vám – és Pénzügyőrség, a Rendőrség együttműködése.

Az elmúlt évben a rendőrség felderítő, nyomozati, vizsgálati, illetve lefoglalási tevékenysége eredményesnek mondható, s emellett a rendőri tevékenységben mindinkább tetten érhető a terjesztőkre való fókuszálás, a fogyasztók helyett. A legálisan forgalmazott kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzorok fokozottabb ellenőrzése megvalósult, valamint helyi szinten a rendészeti, egészségügyi és gazdasági hatóságok együttműködnek.

V. A DREKEF további (hosszú távú) feladatai

Fontosnak éreztük a helyi stratégiák kialakításában való szerepvállalást, hisz nem mindenütt állt rendelkezésre megfelelő szakmai háttér a programok elkészítésére. A tervek magukban foglalják a drogprobléma teljes ívét a prevenciótól az ártalomcsökkentésig, s az ezeknek alapot adó helyzetfelmérések jól tükrözik a helyi igényeket, szükségleteket. A helyi adatok – epidemiológiai információk és igényfelmérés -, gyűjtését továbbra is feladatunknak tartjuk a fórum munkájában részt vevő intézmények és szervezetek által, hisz ezek képezik, képezhetik alapját a különböző programok megvalósíthatóságának, az intézmények, szolgáltatások kialakításának, fenntarthatóságának.
Fontos cél a regionális együttműködés folyamatossá tétele. A DREKEF operatív bizottsága negyedévente ülésezik, de emellett folyamatos munkarend kialakítására törekszünk, mely a Stratégia fejezeteihez kapcsolódó munkacsoportok – közösség, együttműködés, megelőzés, kezelés, ellátás, kínálatcsökkentés – felállítását jelenti. Ezek a bizottságok a tervezik meg és koordinálják a helyi és a Regionális Stratégia céljainak végrehajtását. A DREKEF iroda, információs központ már mindenki számára elérhető, tere és eszközrendszere van programok tervezésére, a kapcsolat fenntartására, prevenciós tanácsadásra, így lehetőségeinkhez mérten közvetlen, napi kapcsolatot próbálunk kialakítani a KEF-ek koordinátoraival.
Feladatunknak tartjuk a helyi szakemberek továbbképzésében alkalmazandó, a helyi szükségletekhez igazodó tréning-anyagok kidolgozását, elsősorban az oktatás, a prevenciós, az egészségügy, illetve a szociális szolgáltatások különböző területein, valamint a politikai szférában dolgozók részére. Tervezzük egy, a kínálatcsökkentés területén tevékenykedő szakembereknek szóló előadássorozat megrendezését, elsősorban a Vám –és Pénzügyőrség, valamint a megyei Rendőrkapitányság munkatársai számára.
Jó hagyománynak tartjuk, így továbbra is szeretnénk rendszeressé tenni az „Ártalomcsökkentő fesztiválokat” Pécsett, de lehetőség szerint a régió más városaiban is szerveznénk hasonló jellegű programokat.
Internet, média: Az információkhoz való hozzáférés kiemelt fontosságú. A DREKEF honlapja már elérhető. Az oldalakon megtalálhatók a DREKEF-ről, a helyi fórumokról, intézményekről szóló alapinformációk, de számos kutatás és publikáció is olvasható. /A honlap tartalmát folyamatosan bővítjük, a regionális Stratégia elkészülte után a honlap megújítását is tervezzük. Ezek az anyagok kiadványok, szóróanyagok formájában is megjelennek, kibővítve az alkalomszerűen megjelenő ismeretterjesztő, prevenciós kiadványokkal.
Rendszeres, aktív kapcsolatunk van a helyi médiával („DROGVESZÉLYBEN” havonta jelentkező magazinműsor a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójában, „LESZÁLLÓPÁLYA” havonta jelentkező magazinműsor a Pécs TV – ben és a Hálózat adáskörzetében), alkalomszerűen országos megjelenésre is lehetőségünk van, az elektronikus és írott sajtó munkatársai figyelemmel kísérik munkánkat, rendezvényeinket.
Kapacitásunkhoz mérten igyekszünk mind több szakmai fórum, rendezvény, konferencia tanácsadó, illetve szakértői szerepkörét betölteni. A visszajelzések pozitívak, így további felkéréseknek szívesen teszünk eleget.

A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Cselekvési Terv (2006 – 2007)

I. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer- probléma visszaszorításában.

Közösség, együttműködés

A Nemzeti Stratégia fejezetei közti összhang megteremtése – DREKEF munkabizottságok kialakítása -, az intézmények közötti információáramlás, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében a DREKEF a Nemzeti Stratégia négy fő pilléréhez kapcsolódóan munkabizottságokat alakít, melyek a DREKEF Stratégia végrehajtásának fő mozgatói. A munkabizottságok, elfogadott munkatervük alapján, legalább negyedévente üléseznek, munkájukról az évente megrendezésre kerülő DREKEF Konferencián adnak számot.
A munkabizottságok:
1. Közösség, együttműködés – vezető – : Máté Zsolt, Posta János
2. Prevenció – vezető – : Dombrádi Zita
3. Kezelés, ellátá – vezető – : Dr. Szemelyácz János
4. Kínálatcsökkentés – vezető – : Dr. Ambrus Zoltán, rendőr őrnagy

Az intézmények közötti hatékonyabb információáramlást, kapcsolattartást segíti, a DREKEF honlap, melynek fejlesztését, aktualizálását ez évben elvégezzük.

Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalása
a megyei Közgyűlések biztosítsanak lehetőséget a DREKEF Munkacsoportok beszámolóinak meghallgatására (évente), azok szakmai javaslatait vegyék figyelembe a támogatások, pályázatok elbírálásakor.
a helyi Önkormányzatok program – és rendezvénytervükben támogassák a megelőző tevékenységet végző, az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeket szervező intézményeket. Ezért kiemelten fontos, hogy a Közgyűlések elfogadják a DREKEF Stratégiát és támogassák annak céljait az évente összeállításra kerülő Cselekvési Tervben megfogalmazottak szerint.
Ilyen programok:

Jogszabályi környezet elemzése és szükség szerinti módosítása (pl. a zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának jogi újraszabályozása, a helyi igazgatási és ellenőrzési hatáskörök gyakorlása), a fiatalok által látogatott szórakozóhelyeken a „Bulisegély” szolgálat munkájának, ill. „prevenciós fal” kialakításának támogatása.
A szakmai találkozók, konferenciák, képzések számának és minőségének fejlesztése, a régió drogepidemológiai és intézményi ellátottságának felmérése, a különböző – egészségügyi fejlesztési, szociális, bűnügyi, stb. -koncepciók, adatbázisok összegyűjtése, összefoglalása.
Szülők, családok aktivizálása, érzékenyítése, képessé tétele a probléma kezelésére, a helyi közösségi színterek működésének elősegítése. A családok eléréséhez szükséges intézmények listájának elkészítése.
A különböző kockázati csoportok, valamint a büntetés – végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók számára speciális kezelési ill. utánkövetési programok kidolgozása.
A büntetés – végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók, ill. a gyógyult szenvedélybetegek számára reintegrációs programok kidolgozása, mely az életviteli normák mellett munkaerő-piaci esélyeiket is jelentősen növeli.
Médiaszakemberek képzése

II. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.

Megelőzés

Felmérések a prevenciós programok elterjedtségéről és hatékonyságáról.
A régióban működő prevencióval foglakozó szervezetek, programok feltérképezése, elsősorban az iskolai programok „térképének” elkészítése – az adatok összegyűjtése. A munka koordinációját, szakmai, tartalmi hátterének kidolgozását a Pécsett működő Deviancia Prevenció és Regionális Képzési és Koordinációs Központ végzi. A prevenciós térkép elkészültét követően a DREKEF szakmai ajánlást fogalmaz meg a működő programokról, illetve együttműködési szerződések kialakítását kezdeményezi.

Nemzetközi tapasztalatok felhasználása és hozzáférhetővé tétele.
A szakanyagok gyűjtése és hozzáférhetővé tétele a Deviancia Prevenció és Regionális Képzési és Koordinációs Központ feladata.

Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása -drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a Nemzeti Kutatás Fejlesztési Projekt keretében kísérleti jelleggel, prevenciós szolgáltató irodát működtet Pécsett (Pécs Pláza). Fenntarthatóságának biztosítása – a „Tett – hely” hálózat részeként fontos cél.

Képzés
A Prevenciós Munkabizottság tagjai a negyedévente megtartott ülések mellett esetmegbeszélő találkozók megszervezését is fontosnak tartják, egymás munkájának jobb megismerése, illetve továbbképzés céljából.
A „FÜGE” Drogprevenciós Munkacsoport iskolai prevenciós programjának támogatása.A program célja, hogy a Munkacsoport által kidolgozott módszertan alapján mind több iskola kapcsolódjon be a munkába. Elsősorban olyan területeken élő és dolgozó szakemberek képzését szeretnénk megvalósítani, akik lakhelyükön, az ott lévő középiskolákba vinnék be a programot. Így elsősorban Szentlászlón, Komlón, Szigetváron, Mohácson, Kaposvárott és Siófokon szeretnénk a területen már jártasságot szerzett szakembereket megnyerni erre a munkára.
A kortársoktatói program támogatása. A program célja Pécsett 20 – 25 fő kortársoktató kiképzése a KOPÉ programja, képzési módszertana alapján. Továbbá fontosnak érezzük, a mindeddig nehezen működtethető szupervizió támogatását, hisz a kortársoktatók tevékenységéhez elengedhetetlenül fontos az esetmegbeszélő teamek, a kortársoktatókat segítő, támogató szupervizor lehetősége. Ezért célunk a régió több városában – Mohács Siófok, Siklós Dombóvár, Komló, Szigetvár – már tevékenykedő kortársoktatók – 9. – 10. osztályos középiskolások – számára a szupervizió lehetőségének megteremtése.
Információs kiadványok, médiaesemények
A megelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek, stb. tevékenységéről, a kábítószerek fogyasztásának ártalmairól, stb. szóló kiadványok megjelentetése, a médiában való folyamatos megjelenés biztosítása („SzóróanyagBank” létrehozása).

III. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drog – problémákkal küzdő egyéneket és családokat.

Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció

3 alapvető terület, melyben érvényesülhet a regionalitás:

SZEMLÉLETVÁLTÁS – KÉPZÉS (témakörök):
Az addiktológiai problémák komplex megközelítése
Az integrált ellátás jelentősége
Hálózatépítés
Az addiktológia széles spektruma,
Az ártalomcsökkentő szemlélet,
Az alacsonyküszöbű ellátórendszer jelentősége
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
HIÁNYZÓ INTÉZMÉNYEK LÉTREHOZÁSÁNAK SEGÍTÉSE
Regionális gyermek- és ifjúsági pszichiátria intézmény létrehozásának előkészítése
Regionális Addiktológiai Osztály létrehozásának előkészületei
Drogambulancia és Szenvedélybetegek Nappali Ellátójának létrehozása (Kaposvár, Siklós, Paks, Dombóvár, Komló)
Hálózatok szervezése (családorvosok, gyermekorvosok, szociális ellátók, családsegítők) – szemléletformáló konferenciák, képzések
Kezelőintézmények közötti rendszeres (évente 2 alkalom) találkozó, intézménybemutatás
Alacsonyküszöbű programok elterjesztése: (szemléletformáló konferenciák és speciális képzések)
Utcai-munka
Elérő programok (BuliSegély)
Szűrővizsgálatok (és a kiszürt betegek kezelésének megszervezése) HCV, HIV, TBC, Szifilisz
Szóróanyagok terjesztése („SzóróanyagBank” létrehozása)
POLITIKAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
Regionális -, Megyei – és helyi Önkormányzati üléseken (adott téma esetén) DREKEF képviselet;
Rendszeres részvétel DREE és Területfejlesztési Tanács, Regionális Szociálpolitikai Kerekasztal összejövetelein;
A fentiek megvalósítása érdekében közös fellépés, érdekérvényesítés;

IV. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét.

Kínálatcsökkentés

Az elsődleges intézkedést foganatosító rendőri szervekkel történő kapcsolattartás erősítése, folyamatos információcsere, az intézkedés tervszerűségének, szakszerűségének fokozása, információáramlás javítása.
A rendőrség felderítő, nyomozati, vizsgálati illetve lefoglalási eredményességének javítása. Ennek érdekében: – a szakemberek (elsősorban a kábítószer-nyomozók) számának növelése (Pécsett 3 fővel Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár rendőrkapitányságának területén egy-egy fővel
A képzések számának a lehetőség szerinti növelése (belső és külső szakemberek segítségével)
Statisztikai mutatókon belül a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások részarányának növelése
A kábítószer fogyasztás okozta rendkívüli halálesetek felderítési szempontból releváns adatainak egységes rendszerben történő gyűjtése, feldolgozása
A vám-, határőr-, rendészeti szervek munkájának összehangolása, együttműködésük erősítése
Az illegális kábítószer előállításra alkalmas laboratóriumok elkövetők használatából történő kivonása, kenderültetvények felszámolása.
Gazdasági háttérnyomozások, pénzeszközök elvonása, pénzmosás megakadályozása
Képzések, továbbképzések szervezése, célcsoportokra bontott oktatói csomag elkészítése, helyi és területi szinten kábítószer területen dolgozók képzésének végrehajtása.
Szállítási útvonalak és módosulásaik feltérképezése, hatékony lépések kidolgozása
A helyi értékelő, elemző bűnügyi munka eredményeinek további folyamatos adaptálása, figyelembe vétele
A legálisan forgalmazott kábítószerek és pszichotrop anyagok további fokozott ellenőrzése.
A kábítószerrel helyszíni intézkedés során közvetlenül kapcsolatban kerülő közrendvédelmi és bűnügyi állomány megfelelő gyorsteszt és munkavédelmi anyagokkal történő felszerelése
Rendszeres együttműködés a drogprobléma kezelőivel (egészségügyi intézményekkel, állami-, társadalmi- és civil szervezetekkel), egymás kompetenciahatárainak megismerése.
Prevenciót segítő kurzusok felvételének szervezése, elősegítése a felsőoktatási intézményekben
Keresletcsökkentést elősegítő prevenciós programok (D.A.D.A., Ellen-szer) folytatása.
A kínálatcsökkentés nem rendőri oldala

A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban a kínálatcsökkentés feladatait végző szervezetek képviseletének bővítése valósuljon meg (ügyészek, bírók).
Az ítéletek meghozatala az adott elkövető személyiségjegyeire alapozva történjék
Minden lehetséges eszközzel segíteni kell, hogy a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán az eljárásba vont fiatalkorúak büntetőeljárása minél rövidebb ideig tartson, különös tekintettel a bírói szakra
A büntetés-végrehajtási intézetbe kerülő – fogvatartottak részére küldött- csomagok fokozott ellenőrzése, kábítószerek fogvatartotthoz való eljutásának megakadályozása.
Az intézeten belüli kiemelt figyelmet kell szentelni a terjesztők, fogyasztók felderítésére (levelek tartalma, csomagok átvizsgálása)

A DREKEF pályázat programjai

1. DREKEF Konferencia : „ A prevenció és a korai kezelésbevétel”
A konferencia munkacíme: „ A prevenció és a korai kezelésbevétel.” A témafelvetés kapcsán lehetőség nyílik a régióban működő, prevenciót végző szervezetek munkájának bemutatására, a korai kezelésbe vétel lehetőségeinek bemutatására, a segítséget nyújtó intézmények bemutatkozására.
Célcsoportunk: a KEF-ekben dolgozó szakemberek, illetve az egészségügy, a szociális területen, az alapellátásban dolgozók, védőnők, háziorvosok, stb.
Cél: a drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, működő közösségek kialakulásának előmozdítása.

2. Kortársoktatók képzése, szupervizió
A KOPÉ Egyesület 1996 óta végez AIDS, drog, dohányzás, alkohol és stressz, valamint prevenciós és családi életre nevelés témakörökben egészségfejlesztési tevékenységet a Dél-dunántúli Régióban. Fő célcsoport az alapfokú és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok, de tevékenységük kiterjed a pedagógusokra és a tanulók szüleire is. A program lényege az interaktív előadási technikán alapuló kortársoktatás (Peer Education Program). 1996 és 2004 között az alábbi eredményeket érték el: 85 tréningen, 1.405 kortársoktatót képeztek ki, akik 4.577 tanítási órán, 130.300 tanulót vontak be a KOPÉ Egyesület programjába. (A kiképzett kortársoktatók létszáma 2004.-ben 106 fő volt).
A program célja Pécsett 20 – 25 fő kortársoktató kiképzése a KOPÉ programja, képzési módszertana alapján. Továbbá fontosnak érezzük, a mindeddig nehezen működtethető szupervizió támogatását, hisz a kortársoktatók tevékenységéhez elengedhetetlenül fontos az esetmegbeszélő teamek, a kortársoktatókat segítő, támogató szupervizor lehetősége. Ezért célunk a régió több városában – Mohács Siófok, Siklós Dombóvár, Komló, Szigetvár – már tevékenykedő kortársoktatók – 9. – 10. osztályos középiskolások – számára a szupervizió lehetőségének megteremtése. A szupervizió 120 főt érint, gyakoriságát tekintve minden városban havonta egyszer kerülne rá sor.

3. A „FÜGE” Drogprevenciós Munkacsoport programja – képzések
Az INDIT Közalapítvány évek óta rendszeresen folytat iskolai prevenciós tevékenységet Pécsett és körzetében, elsősorban középiskolákban. Célunk a serdülőkori legitim és illegitim droghasználat prevalenciájának csökkentése (az egyes szerek használatának kezdete minél későbbi életkorban), valamint a visszatérő szerhasználat és a függőség kialakulásának megelőzése. Fontosnak tartjuk a tanárok és diákok kábítószerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését, valamint az iskolai közösség, az iskolai légkör javítását, ezáltal teremtve esélyt arra, hogy a fiatalok képessé váljanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. A programmal eddig 6600 középiskolást és közel 900 általános iskolást értünk el. A 2004/2005 – ös tanévben a program 7 pécsi középiskolában folyt az ICsSzEM támogatásával.
A program célja, hogy a Munkacsoport által kidolgozott módszertan alapján mind több iskola kapcsolódjon be a munkába.
Elsősorban olyan területeken élő és dolgozó szakemberek képzését szeretnénk megvalósítani, akik lakhelyükön, az ott lévő középiskolákba vinnék be a programot. Így elsősorban Szentlászlón, Komlón, Szigetváron, Mohácson, Kaposvárott és Siófokon szeretnénk a területen már jártasságot szerzett szakembereket megnyerni erre a munkára.

4. A DREKEF honlap felújítása, működtetése
A rádiós és televíziós műsorok mellett ma az internet az egyik legfontosabb eszköz a kábítószer – problémát érintő információk, értékek, követendő modellek közvetítésében, ezért az ilyen típusú megjelenés közvetett hatásával számolunk. Többen keresik meg a drogprobléma ellátására szakosodott intézményeket, többen kérnek ellátást, segítséget, illetve az országos honlapok mellett használható lesz egy, kifejezetten a régióra vonatkozó adatbázis is.

5. DREKEF Stratégia ill. szóróanyagok készítése
A DREKEF Stratégia tervezési és nyomdai kivitelezése, ill. lehetőség szerint CD formátumú elkészítése. Továbbá fontosnak érezzük olyan típusú tájékoztató anyagok készítését, melyek figyelemfelkeltőek, adott célcsoportnak szólnak. Ilyen csoportnak ítéljük az intravénás szerhasználókat, akik számára a hepatitis C fertőzés veszélyeiről, illetve a testépítőknek, a különböző test-tömegnövelő szerek intramuszkuláris használatának veszélyire hívja fel a figyelmet.

A DREKEF STRATÉGIA szakaszai:

Rövidtáv: 2006 – 2007
Középtáv: 2007 – 2010
Hosszú táv: 2010 – 2015

bővebb információ: www.drekef.hu

Az összefoglalót készítette: Dr. Szemelyácz János DREKEF koordinátor
Posta János DREKEF titkár

PÉCS, 2006-05-25