GDPR Adatvédelmi Szabályzat

 

HATÁLYOS:2018.MÁJUS 25.-TŐL.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat az INDIT Közalapítvány, székhely: Pécs,7623 Szendrey Júlia utca 6.,cégjegyzék szám: Pk.60023/1998/11.

adószám: 18313039-1-02 által üzemeltetett www.indit.hu internetes weboldalra feltöltött adatok használata során megadott személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttérinformációkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (” Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “Rendelet”):

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény (” Ptk”):

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.évi CXII.törvény (” Infotv.”)

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása nélkül.

Adatvédelmi tisztségviselő: Hegedűs Attila

Adatvédelmi tisztségviselő: Csapi Patrik

Telefon: 06-72 515-260 (munkanapokon: 8.00-14.00)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.