My status

KEF Koordináció

A Pécsi KEF leírása: 

Pécs város Kábítószer-ellenes Egyeztető Fóruma 2002-ben alakult. A Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés; megelőzés; gyógyítás és rehabilitáció; kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

A Fórum megalakulásakor a partnerség, az együttműködés fontossága és hatékonysága, az egységes szemléletmód kialakítása, a tényeken alapuló helyzetkép, és ennek nyomán egy átlátható és követhető, évenként megfogalmazandó cselekvési program kidolgozásának igénye került megfogalmazásra.


A Fórum fő feladatai:

 • az ellátó - és szolgáltató-rendszer kapacitásnövelésének ösztönzése,
 • költséghatékony megoldások kidolgozása és azok elterjesztése, a párhuzamosságok megszűntetése (szakmai egyeztetések, képzések, konferenciák szervezése),
 • a közösségi drogprevenció stratégiájának ill. a közösségi drogprevenció programjának kidolgozása és koordinációja,
 • modellértékű kezdeményezések közzététele, illetve helyi adaptációja (regionális, országos és nemzetközi intézményekkel való együttműködés).

 

Általános cél:

A Pécsi Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórumban helyet foglaló szervezeteket és az azokat megjelenítő, képviselő szakembereket a kábítószer-probléma kezelésében az ártalomcsökkentés szemlélete, filozófiája vezérli. Az ő elkötelezettségük, szaktudásuk, együttes cselekvésre irányuló késztetésük képes lesz: a drog - probléma egészét lefedő, hosszú távú, helyi programozás kialakítására; a helyi közösségek kábítószer-problémával kapcsolatos nézeteinek szemléletváltására, így a helyi társadalom mindinkább képes lesz kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális, bűnügyi ártalmakat és hátrányokat.

 

Jövőkép:

A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és összefogást, közös munkát igényel. A helyi települési szinten megvalósuló együttműködési formák és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését, így annak megoldásában a helyi közösség szerepe elsődleges. Minden eredményes megelőzés a családban kezdődik, ezért az együttműködés fókuszában a helyi lakóközösségek, a családok állnak. Úgy véljük, a mikroközösségek felismerik a közösségi összefogás és cselekvés szükségszerűségét, eredményességét, így képesek lesznek növelni problémamegoldó készségüket a kábítószer–probléma visszaszorításában.

 

A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, biztosítja a stratégiai gondolatok valóssággá válását. Ezért hisszük, hogy a KEF ismertsége és szerepe teljessé válik a helyi társadalomban, tagjai és szakértői egy hálózati együttműködésen alapuló, jól működő információs - és jelzőrendszer alapján működnek tovább.

 

A prevenció területén komplexebb és egymásra épülő programok, szolgáltatások jelennek meg, a megelőzést célzó tevékenységek koordinációja megvalósul, és hatékonyságuk mérhetőbbé válik.

 

A kezelés, ellátás, rehabilitáció területén, a meglévő intézményi háttér színvonala emelkedik, speciális programok (személyre szabott terápiás módszerek és kockázati csoportoknak szóló programok) bevezetésére, alkalmazására kerül sor. Az elterelésben résztvevők utánkövetése megvalósul, a visszaesők száma csökken, a rehabilitációban lévők körében a gyógyulási arány nő.

 

A kínálatcsökkentés területén, a déli határon át Pécsre érkező kábítószer mennyisége csökkenni fog, a felderítői munka minősége javul - terjesztőkre fókuszál, szervezett bűnözői csoportok felszámolására irányul. A nyomozati és értékelő munka alapján pontos és világos képet kapunk a kábítószerrel érintettek számáról (kábítószer hatása alatt vagy a kábítószerért elkövetett bűncselekmények).


Célok:

A fent ismertetett irányelvek alapján a Pécsi Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum az alábbi célokat kívánja elérni ill. megvalósítani:

 

- a közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a prevenció és az ártalomcsökkentés eszközeivel. Ha ugyanis tudomásul vesszük a legális és illegális drogok jelenlétét kultúránkban, feladatunk, hogy egyrészt ezek használatának kockázataira felhívjuk a figyelmet, másrészt hogy csökkentsük a használatból eredő szociális, egészségügyi és gazdasági károkat.

 

- a család: külön programokat kell kidolgozni a szülők számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében.

 

- a fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött iskolai prevenció, illetve – a veszélyeztetett populációt célzó programokon keresztül.

 

- speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIV-fertőzöttek, az etnikai kisebbségekhez tartozók.

 

- különböző prevenciós és rehabilitációs programok kidolgozásának kezdeményezése: hisz nem az a jó prevenciós program, amely közvetlenül beszél a kábítószerekről, hanem az, amely munkalehetőséget, szabadidős programokat biztosít, hozzájárul a lakosság életminőségnek javításához.

 

- Stratégiai Tervezés: melynek során helyzetkép készül Pécs város drogérintettségéről, intézményi lefedettségéről, szolgáltatási hálójáról. Az intézmények képviselői által elvégzett felmérések, a Nemzeti Drogstratégia iránymutatása és az egyéb forrásokból rendelkezésre álló helyi kutatási adatok alapján a KEF hosszú távú helyi drogstratégiát dolgoz ki.      

 

- együttműködés: a pécsi KEF a különböző szakmai, ill. speciális programok kidolgozására és megvalósítására, együttműködései lehetőségeket generál és alakít ki, így segítve a szükségleteknek leginkább megfelelő szolgáltatások jobb, hatékonyabb megszervezését, azok eredményesebb működését.

 

  A Fórum munkáját a következő szervezetek, intézmények segítik:

 

 1. KHETANIPE Egyesület

 

 1. Drogügyi Koordinátorok Baranyai Hálózata

 

 1. Egészséges Városért Alapitvány

 

 1. MIOK Alapitvány Kertváros Grundsuli

 

 1. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete

 

 1. Drogprevenciós Munkacsoport Egyesület

 

 1. Városi Rendőrkapitányság

 

 1. EEI Gyermekideggondozó

 

 1. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

 

 1. EEI Ifjuságegészségügyi Szolgálat

 

 1. Leővey Klára Gimnázium

 

 1. Csokonai V.M. Általános Iskola és Szakiskola

 

 1. Baranyai Pedaógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja

 

 1. Baranya Megyei Önkormányzat

 

 1. Pécsi Gyermekotthon

 

 1. Pécsi Tudományegyetem BTK Szociáli Munka Tanszék

 

 1. ANTSZ Pécs Városi Intézete

 

 1. Családsegítő Központ Esztergár Lajos Családsegítő Központ

 

 1. Megújulás Családterápiás Intézet

 

 1. PTE Pszichiátriai Klinika

 

 1. EEI Lelki Egészségvédelmi Intézet

 

 1. EEI Addiktológia

 


Kapcsolattartó:

 

Kollár Anna 

kol.ann@gmail.com